ردکردن این

نمونه کارت تست 2

Portfolio Details

متن تست
متن تست…
متن تست…متن تست…متن تست…متن تست…متن تست…متن تست…متن تست…متن تست…متن تست…
متن تست…

متن تست…

متن تست…متن تست…متن تست…متن تست…

Code: 7180
Zink Size: 45x60
Paper: Glossy
Gr: 135g
TDM: 2
TDL: 0
PCB: 0
PCK: 0
Die Cut Mold: Available
PUK:

بسته بندی خود را هوشمندانه انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید