ردکردن این

جعبه 500 گرمی پسته آنیفر

Portfolio Details

برای این جعبه دو فرم محاسبه می شود.

Code: 7472
Zink Size: 50x70
Paper: Glossy
Gr: 300g
TDM: 10
TDL: 2
PCB: 10
PCK: 2
Die Cut Mold: Not Available
PUK: Does not have

بسته بندی خود را هوشمندانه انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید