ردکردن این

جعبه 5 گرمی پسته

Portfolio Details
Code: 7317
Zink Size: 33x70
Paper: Inder board
Gr: 150g
TDM: 1
TDL: 0
PCB: 0
PCK: 0
Die Cut Mold: Not Available
PUK:

بسته بندی خود را هوشمندانه انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید