ردکردن این

جعبه 250 گرم پسته 28 دانه

Portfolio Details
Code: 7414
Zink Size: 50x70
Paper: Glossy
Gr: 300g
TDM: 2
TDL: 0
PCB: 0
PCK: 0
Die Cut Mold: Not Available
PUK:

بسته بندی خود را هوشمندانه انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید