ردکردن این

جعبه پسته یک کیلویی 28 دانه

Portfolio Details

برای این جعبه دو فرم محاسبه شود.

Code: 7406
Zink Size: 45x60
Paper: Inder Board
Gr: 350g
TDM: 0
TDL: 0
PCB: 0
PCK: 0
Die Cut Mold: Not Available
PUK:

بسته بندی خود را هوشمندانه انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید