ردکردن این

جعبه شیرینی شیذا

Portfolio Details
Code: 7448
Zink Size: 60x90
Paper: Inder Board
Gr: 350g
TDM: 0
TDL: 0
PCB: 0
PCK: 0
Die Cut Mold: Available
PUK:

بسته بندی خود را هوشمندانه انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید