ردکردن این

جعبه زعفران آنی فر

Portfolio Details

این جعبه به سفارش برند آنی فر جهت بسته بندی 5 گرم زعفران طراحی و اجرا شده است.

Code: 7364
Zink Size: 50x70
Paper: Inder Board
Gr: 300g
TDM: 0
TDL: 0
PCB: 0
PCK: 0
Die Cut Mold: Not Available
PUK:

بسته بندی خود را هوشمندانه انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید